Drodzy Mieszkańcy Gminy Godziesze Wielkie!

          Od 1 lipca 2021 r. na terenie całego kraju obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906).

Według zapisów rozporządzenia zobowiązani jesteśmy dzielić odpady na cztery frakcje: do worka niebieskiego zbieramy papier, do worka żółtego - metale i tworzywa sztuczne, do zielonego pojemnika - szkło, do brązowego pojemnika - odpady ulegające biodegradacji + odpady zmieszane gromadzone w pojemnikach.

 

Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych nie jest skomplikowanym procesem i zaczyna się u każdego z nas w domu. Jeśli macie Państwo wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad poniżej przypominamy podstawowe zasady segregacji:

  

Do worka niebieskiego „Papier" wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

     

Do worka żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne" wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
  (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików.

 

   

Do worka zielonego oznaczonego napisem „Szkło" wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

  

Do worka brązowego oznaczonego napisem „Bio" wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

    

Jeżeli posiadacie Państwo zwierzęta lub przydomowe kompostowniki odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować we własnym zakresie. Nie ma obowiązku korzystania z worka brązowego.

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

  

Segregacja śmieci się opłaca!!!

 

Pamiętajmy, że prawidłowo prowadzona segregacja odpadów komunalnych obniża koszty ponoszone za zagospodarowanie odpadów a tym samym pozwala na utrzymanie niskich opłat pobieranych od mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie.

   

 

************************************************

 

 

 

Sortowanie śmieci zaczyna się w domu...

 → Selektywna zbiórka odpadów komunalnych we własnym domu jest podstawowym krokiem do odzysku i recyklingu. 

→ Segregowanie odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala na gospodarowanie nimi w sposób efektywny, ekologiczny i ekonomiczny między innymi poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych. 

→ Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie polega na zbieraniu do pojemników i worków odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą, mokrą, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz na zbieraniu w wydzielonych miejscach innych odpadów komunalnych, o których mowa Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie tj. odpadów problematycznych.  

W ramach frakcji suchej wydzielane są następujące surowce wtórne: papier i tektura, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i metale.

Sortowanie śmieci się opłaca! Pamiętajmy, że prawidłowo prowadzona segregacja odpadów komunalnych obniża koszty funkcjonowania systemu obioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, a tym samym pozwala na utrzymanie bardzo niskich opłat pobieranych od mieszkańców. 

→  Poradnik

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software