Apel do Mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

W związku z dużą ilością dostarczanych odpadów komunalnych do PSZOK w Saczynie przypominamy, że jest on finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Apelujemy więc, aby trafiały tam tylko odpady z terenu Gminy Godziesze Wielkie i nie pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu weryfikacji osób dostarczających odpady każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest okazać pracownikowi PSZOK dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  na terenie Oczyszczalni Ścieków w Saczynie.

Godziny otwarcia:

  • środa 1400 - 1700
  • sobota 800 - 1600,

* z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Lp.

Rodzaje dostarczanych odpadów

1.

Odpady niebezpieczne: akumulatory, zużyte baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty;

2.

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

 

3.

Odpady wielkogabarytowe, np. meble, wersalki, krzesła, stoły, itp.;

4.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5.

Opony – w ilości 4 szt. na rok z nieruchomości;

6.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

7.

Odpady budowlane i remontowe – do 200 kg rocznie z nieruchomości;

8.

Drewno i stolarka okienna (w tym szkło płaskie);

9.

Styropian budowlany;

10.

Styropian opakowaniowy;

11.

Papier i tektura;

12.

Szkło (opakowaniowe);

13.

Tworzywa sztuczne (opakowaniowe);

14.

Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe);

15.

Odpady wielomateriałowe,

16.

Metale;

16.

Folie;

17.

Odzież i tekstylia;

18.

Popiół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin PSZOK w Saczynie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software