Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz.888 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się poprzez dostarczenie w/w odpadów przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie 100.

Transportem odpadów do zagospodarowania w ZUOK "Orli Staw" zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez:
  • zbierający zużyty sprzęt - rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu;
  • zużyty sprzęt - rozumie się przez to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go;
  • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych - rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.
 

                                                            

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software