Rejestr Instytucji Kultury Gminy Godziesze Wielkie

 

       Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury został określony w § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r., poz. 189), zgodnie z którym:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 

   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

 

   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. 2007, Nr 187, poz. 1330).

 

Opłatę należy uiścić na rachunek:

 

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

 

PKO BP SA Oddział Kalisz  62 1020 2212 0000 5402 0316 2278

 

 

 

 

Rejestr Instytucji Kultury

 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2016 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2017 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2018 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2019 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2020 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2021 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2022 rok

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2023 rok 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2024 rok  

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury prowadzona przez Gminę Godziesze Wielkie 2024.1 rok  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software