Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone na Gminę Godziesze Wielkie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) informujemy, że w roku 2021 osiągnięto następujące poziomy:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 20,4209 %
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 34,21 %
  • osiągnięty poziom składowania - 0,00 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 91,64 %

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software