IK.6733.9.2023                                                                                                                                      Godziesze Wielkie, 08 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ewid. 964/7, 992, 852 i 964/10 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software