IK.6733.8.2023

Godziesze Wielkie, 19 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.8.2023 wydaną w dniu 19 października 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej na terenie działek     nr ewid. 226/21, 226/15, 226/13 obręb 0016 Stobno VI VII, gmina Godziesze Wielkie.

Z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software