Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

20 grudnia 2023 roku o godz. 1200
w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LV i LVI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na rok 2024,
  2. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminie Godziesze Wielkie,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Godziesze Wielkie w Gminnym Schronisku dla bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Miasto i Gminę Ostrzeszów,
  4. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Godziesze Małe,
  5. utworzenia ośrodków wsparcia dziennego pod nazwą Klub „Senior+” w Godzieszach Wielkich oraz Klub „Rodzinny” w Godzieszach Wielkich i włączenia ich w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich,
  6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w ramach programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  7. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  8. zmieniająca uchwałę Nr LV/391/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  9. zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023,
  10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2023-2032,
  11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2024-2032,
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
  3. odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,
  5. wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
  8. głosowanie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Jednocześnie serdecznie zapraszam w imieniu Wychowanków i Wychowawców Placówki Wsparcia Dziennego w Kakawie-Kolonii na uroczystość Bożonarodzeniową, która odbędzie się 20 grudnia 2023 r. o godz. 1530 w sali OSP w Kakawie-Kolonii 30.

 

Zapraszam również do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał w dniu 15 grudnia 2023 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/

 

„Klub Sołtysa” odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godzinie 800 w „Domu Tradycji" ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
Mirosława Kobyłka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software